Ondertekening ambitie IC Rijnmond


Een gezamenlijke, regionale veranwoordelijkheid!

Goede IC zorg is een gezamenlijke, regionale verantwoordelijkheid. Daarom nemen de intensivisten van het Maasstad Ziekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis en het Erasmus MC het initiatief om samen met de ziekenhuizen uit de regio invulling te geven aan optimale zorg van de vitaal bedreigde patiënt in Rotterdam - Rijnmond. Als startschot voor de nieuwe intensieve samenwerking vond op vrijdag 28 november jl. een regioborrel plaats, waarbij een vertegenwoordiging van IC artsen en verpleegkundigen van de negen regionale ziekenhuizen aanwezig waren. 

De initiatiefnemers zien de toekomstige IC zorg als een gedeelde (regionale) verantwoordelijkheid. Tijdens de regioborrel hebben zij hun ambitie breed gedeeld en ziekenhuizen uitgenodigd te participeren bij het realiseren van de ambitie. Want alleen samen kan de ambitie ook daadwerkelijk gerealiseerd worden! Zo is het voorstel om per oever een netwerk te creëren voor IC zorg, waar deze gezamenlijke verantwoordelijkheid belegd wordt. Beide netwerken werken zowel onderling nauw samen als met het
academische centrum en samen vormen zij het regionale IC netwerk. De kwaliteit van IC zorg kan door nog intensievere samenwerking verder verbeterd worden en de IC- capaciteit geoptimaliseerd.
 
Door onder andere in te zetten op de ontwikkeling van eenduidige en uitstekende protocollen en processen zal niet alleen gerealiseerd worden dat de zorg op alle IC’s volgens de beste standaard plaats vindt, maar zal tevens bij eventuele overplaatsing van de patiënt de zorg naadloos op elkaar aansluiten.  Ook kunnen de kostbare IC-bedden beter benut worden voor de regio. Zo zijn onder andere afspraken gemaakt over welke complexe IC-zorg in het academisch centrum moet plaatsvinden en welke IC-zorg uitstekend in de andere ziekenhuizen, binnen het netwerk, geleverd kan worden. Ook zijn afspraken gemaakt om de IC- zorgcapaciteit in de regio Rijnmond beter te coördineren. Op deze manier zetten de intensivisten een eerste stap richting
“beste  zorg op de beste plek”.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine van der Kaaden, Stichting BeterKeten, m.vanderkaaden@beterketen.nl /
06-33331016.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept