hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

De PRESTO studie is inmiddels beëindigd; op 29 november 2023 is Martijne Bansraj-Duvekot gepromoveerd.


Het volledige proefschrift leest u hier

Na een periode van dataverzameling, analyseren en schrijven zijn de hoofdresultaten van de PRESTO inmiddels gepubliceerd in de Lancet Neurology, in het artikel: “Comparison of eight prehospital stroke scales to detect intracranial large-vessel occlusion in suspected stroke (PRESTO): a prospective observational study”. 

De resultaten van de PRESTO studie staan hieronder samengevat. Het hele artikel vindt u onder Publicaties.

Introductie

Voor patiënten met een acuut herseninfarct zijn twee effectieve behandelingen mogelijk: intraveneuze trombolyse (IVT) en intra-arteriële trombectomie (IAT). Voor de laatste mogelijkheid -IAT - komen alleen patiënten in aanmerking met een occlusie in een van de grote belangrijke aanvoerende vaten in de hersenen, een proximale intracraniële occlusie, dat gediagnosticeerd wordt op CT-angiografie. De eerste mogelijkheid (IVT) kan op iedere spoedeisende hulp worden toegepast. IAT is een gespecialiseerde behandeling, die in onze regio alleen door het Albert Schweitzer ziekenhuis en Erasmus MC gedaan kunnen worden. De overige ziekenhuizen in de regio verwijzen een patiënt met een indicatie voor IAT dus door naar een van deze twee interventiecentra. Bij overplaatsing tussen ziekenhuizen gaat veel tijd verloren. Omdat er snel gehandeld moet worden bij patiënten die voor IAT in aanmerking komen, is het van belang om patiënten met een proximale intracraniële occlusie met de ambulance rechtstreeks naar een interventiecentrum te brengen. Met triage in de ambulance kan een selectie worden gemaakt van patiënten met een hoge kans op een intracraniële occlusie, zodat ze direct naar een interventiecentrum gebracht kunnen worden. Voor deze triage worden korte simpele klinische tests, of prehospitale stroke scores gebruikt, maar prospectieve validatiestudies ontbreken en over de voorspellende waarde van deze scores is niet veel bekend. Met de PRESTO-studie wilden we acht van deze prehospitale stroke scores valideren.

Methoden

We includeerden een jaar lang - van augustus 2018 tot september 2019 - patiënten met de verdenking op een beroerte in de regio’s Zuid-Holland Zuid en Rijnmond. Onderweg in de ambulance werden items van acht verschillende prehospitale stroke scores afgenomen door ambulancepersoneel. Het verdere behandel- of transportbeleid werd niet veranderd. Na aankomst in het ziekenhuis werd het reguliere protocol gevolgd, waarbij ook een CT-angiografie werd gemaakt om een intracraniële occlusie te kunnen aantonen of uitsluiten.

Resultaten

Uiteindelijk zijn 1334 patiënten geïncludeerd, waarvan 1039 in het acute stadium, dit wil zeggen binnen zes uur na het ontstaan van de klachten. Hiervan bleken 120 patiënten een intracraniële occlusie te hebben. De Rapid Arterial oCclusion Evaluation (RACE) score had de hoogste algemeen voorspellende waarde voor het diagnosticeren van een intracraniële occlusie: AUC (0.83, 95% betrouwbaarheidsinterval: 0.79-0.86), de FAST-PLUS schaal had de laagste algemeen voorspellende waarde: AUC 0.72 95% betrouwbaarheidsinterval: 0.67-0.76).

Conclusie

Prehospitale stroke scores kunnen redelijk tot goed voorspellen of een patiënt met de verdenking op een beroerte een intracraniële occlusie heeft. Toch hebben ook andere factoren er invloed op, zoals: de rijtijd tot ziekenhuizen, tijd sinds ontstaan van de klachten en de doorlooptijden per ziekenhuis. Deze factoren worden allemaal meegewogen in een eerder ontwikkeld gepersonaliseerd prehospitaal beslismodel. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen om dit beslismodel regionaal te implementeren en te toetsen.

Dankzij de inzet van alle betrokken regionale partners (ambulancediensten en ziekenhuizen) is de uitvoering van de PRESTO studie volledig volgens plan verlopen. De PRESTO studie zijn in 2021 gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift The Lancet Neurology. De PRESTO studie was hiermee de eerste studie die verschillende prehospitale stroke schalen in een real-life ambulancesetting heeft getest en vergeleken. 
Uit de studie is gebleken dat de RACE schaal het beste als hulpmiddel gebruikt kan worden om patiënten met een herseninfarct door een afsluiting van een grote hersenslagader te herkennen. De resultaten van de PRESTO studie zijn in 2021 gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift The Lancet Neurology.

Comparison of eight prehospital stroke scales to detect intracranial large- vessel occlusion in suspected stroke (PRESTO): a prospective observational study De resultaten van de PRESTO studie staan hieronder samengevat. De hele publicatie is via de volgende link te bereiken: doi: 10.1016/S1474- 4422(20)30439-7
De database van de PRESTO studie is gebruikt voor de beantwoording van aanverwante onderzoeksvragen wat tot nu toe heeft geleid tot vijf publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften, waarvan er vier ook zijn opgenomen in het proefschrift. Een viertal aanvullende publicaties is in voorbereiding.

Na afronding van de PRESTO-studie is in 2021 een beslismodel ontwikkeld, waarin de best presterende prehospitale stroke schaal uit de PRESTO studie (RACE schaal) als voorspeller is opgenomen. Dit beslismodel is geïntegreerd in een app die gebruikt kan worden op smartphone of tablet door ambulanceverpleegkundigen: de Stroke Triage App. Zie: www.stroketriageapp.com.
Er is overeenstemming bereikt binnen de ROAZ Zuidwest Nederland om de Stroke Triage App te gaan implementeren in de dagelijkse praktijk met als doel om patiënten met een verdenking op een beroerte sneller de juiste behandeling in het juiste ziekenhuis te kunnen bieden. Hiermee is dit BeterKeten-project een stimulans gebleken voor intensivering van de samenwerking in de regio. De implementatie is in de afgelopen maanden organisatorisch en bestuurlijk voorbereid en de start staat gepland in kwartaal 1 van 2023. De effectiviteit van de implementatie zal worden geëvalueerd in een nieuwe studie: PRESTO-2
Als onderdeel van deze PRESTO-2 studie zal ook de kosteneffectiviteit van de implementatie van de Stroke Triage App worden geëvalueerd. 





Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!