hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten Hartfalen

Om efficiënte, excellente en uniforme zorg voor patiënten met chronisch hartfalen in de regio Groot-Rijnmond te organiseren, zijn er een aantal beoogde resultaten in kaart gebracht.

Het regionaal Rijnmond Hartfalen Netwerk heeft zich enkele doelen gesteld waar gezamenlijk aan wordt gewerkt. Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar.

DOELSTELLING 1:
Optimaliseren van de behandeling van patiënten met chronisch hartfalen binnen de regio Groot-Rijnmond

Zorgpad en Zakkaartje
Er is eind 2022 een regionaal uniform zorgpad geïntroduceerd dat op de RTA Hartfalen van 2018 voortbouwt. Dit regionaal zorgpad is gezamenlijk ontwikkeld op basis van de nieuwe ESC Richtlijn Acute and Chronic Heart Failure 2021 en het ACC Expert Consensus Document 2021. Het beschrijft een uniforme work-up en verwijsstructuur voor patiënten binnen de regio. Het zorgpad is vastgelegd in een zakkaartje dat begin 2023 bescikbaar is voor alle zorgprofessionals uit het samenwerkingverband.

Regionaal Hartfalen MDO
Er is sinds februari 2022 een wekelijks gestructureerd regionaal multidisciplinair overleg (MDO) Hartfalen voor patiënten met complex chronisch- en worsening hartfalen (HFrEF). De introductie van dit MDO maakt het mogelijk om patiënten laagdrempelig te bespreken met collega’s binnen de Hub and Spoke structuur. Zo is het mogelijk om de patiënt het gehele continuüm van hartfalenzorg aan te bieden zonder deze patiënt daadwerkelijk direct te verwijzen naar een ander centrum.

Onderdeel van een volledig MDO is het integreren van gestructureerde informatieoverdracht binnen het elektronisch patiëntendossier.

Door in de huidige vorm patiënten laagdrempelig te bespreken in een MDO is het mogelijk om een duidelijk inzicht te krijgen in risicofactoren voor een slechtere prognose. Uiteindelijk dient dit te leiden tot een screeningstool, zoals een ‘prospectieve registry’ om deze patiënten te herkennen.

DOELSTELLING 2:
Het delen van kennis, expertise en ervaringen op het gebied van nieuwe therapieën binnen chronisch hartfalen

Innovaties binnen de zorg voor hartfalen volgen elkaar snel op. Door gebruik te maken van elkaars expertise met nieuwe therapieën kan de regio snel ervaring opbouwen met deze therapieën en integreren in de dagelijkse zorg. Daarom zullen regionale protocollen voor nieuwe therapieën ontwikkeld worden.

Er zullen gezamenlijk onderwijs/ refereeravonden voor zorgprofessionals in de regio ingepland worden voor het vergroten van kennis en expertise over hartfalen.

De eerste kennisavond vond plaats op 7 december 2022 en was een groot succes. Het zorgpad/ zakkaartje werd hier gezamenlijk doorlopen en bekend gemaakt bij de zorgprofessionals. 

DOELSTELLING 3:
Verbeteren van de zorgbeleving en voorlichting van de patiënt met chronisch hartfalen

De patient journey zal met behulp van patiëntenorganisaties in kaart gebracht worden, om zo barrières en hoogtepunten voor patiënten met hartfalen te verduidelijken.

Het is belangrijk om de bekendheid van het ketenzorgprogramma onder patiënten te verbeteren waardoor de communicatie gestroomlijnd wordt en onnodige verwijzingen voorkomen kunnen worden. Daarom zal gezamenlijke voorlichting met en voor patiënten over hartfalen en ketenzorg binnen de regio Groot- Rijnmond ontwikkeld worden. De hartfalenverpleegkundigen zullen hierin een belangrijke vervullen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!