ReGyOn Ovariumcarcinoomzorg


Optimale ketenzorg vanuit een netwerk

Status: Open

Doelstelling

In de regio zuidwest Nederland werken gynaecologen en gynaecologisch oncologen sinds 2013 nauw met elkaar samen vanuit een zogenaamd ‘Managed Clinical Network’ rondom de zorg aan patiënten met (verdenking op) eierstokkanker. Samen zijn afspraken gemaakt over het concentreren van de hoog complexe en laag volume ovariumcarcinoomchirurgie in een beperkt aantal ziekenhuizen in de regio. Een oncologisch gynaecoloog uit het Erasmus MC is aangesteld in deze ziekenhuizen en werkt hier rondom de perioperatieve zorg samen met de gynaecologen met oncologisch aandachtsgebied. Kennis en expertise worden optimaal gedeeld en goede afspraken zijn gemaakt over de inhoud en organisatie van de ovariumcarcinoomzorg. Samen zet men zich in voor het continu verder ontwikkelen van de geleverde zorg. Klik hier voor de informatiefilm over het MCN Ovariumcarcinoomzorg.

In januari 2017 is dit netwerk omgevormd tot een breed Gynaecologisch Oncologisch 'Managed Clinical Network' en is dit project voor de BeterKeten afgerond. Structurele ondersteuning van dit netwerk wordt geleverd door het IKNL. In 2019 is opnieuw gestart met ondersteuning door de BeterKeten om verder vorm te geven aan de centrale triage en de positionering van het samenwerkingsverband. Mede door de komst van HIPEC behandeling is verdere afstemming noodzakelijk. 

Documenten en Nieuws

Documenten:
Regionale blauwdruk 'Ketenzorg aan patiënten met ovariumcarcinoom' (nov. 2012)
Regionaal jaarverslag 2014
* Poster bijeenkomst zorgverzekeraars 31 mei 2016

Persbericht:
* Eén regionaal netwerk Gynaecologische oncologie (januari 2017)
Uitstekende ovariumcarcinoomzorg

Artikel uit de Resultatenkrant:
* MCN Gynaecologische Oncologie

Resultaten

  • Een regionaal 'managed clinical network' (MCN), waarbinnen gynaecologen en gynaecologisch oncologen uit alle ziekenhuizen met elkaar samenwerken en afspraken hebben gemaakt over de inhoud en organisatie van de zorg aan vrouwen met ovariumcarcinoom.
  • Ontwikkelde en gedragen regionale blauwdruk, waarin deze afspraken zijn vastgelegd;
  • Concentratie van de perioperatieve, hoog complexe en laag volume zorg aan vrouwen met ovariumcarcinoom in drie perifere satellietlocaties en het academische centrum.
  • Ontwikkelde standaard voor een voortgangsrapportage waarin elke (satelliet) locatie op eenduidige wijze transparant is over de kwaliteit, organisatie en kwantiteit van de geleverde zorg aan vrouwen met ovariumcarcinoom inclusief verbeterpunten.
  • Optimalisatie van de multidisciplinaire afstemming tussen betrokken disciplines en ziekenhuizen over de benodigde behandeling van vrouwen met ovariumcarcinoom, door het (mede) organiseren van diverse scholingen omtrent de ovariumcarcinoomzorg.

Aanpak

Het project is in 2012 gestart met een pilot op de noordelijke oever van Rotterdam-Rijnmond. Tijdens deze fase is, in nauwe samenwerking met gynaecologen en gynaecologisch oncologen, vastgesteld hoe de toekomstige organisatie van de zorg aan vrouwen met ovariumcarcinoom eruit moet zien. Hierna vond implementatie plaats, waarbij de perioperatieve (complexe) zorg geconcentreerd is in het Franciscus Gasthuis. Een gynaecologisch oncoloog is daarbij vanuit het Erasmus MC gedetacheerd aan dit ziekenhuis en diens taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld. Ook is een ziekenhuisoverstijgend multidisciplinair overleg gerealiseerd. 

In 2013 vond uitrol van deze pilot naar de brede zuidelijke oever van Rotterdam-Rijnmond plaats. Daarbij is de ontwikkelde blauwdruk geëvalueerd en bijgesteld. In dit document staat hoe de organisatie van de zorg in de regio Zuidwest-Nederland eruit moet zien. Besloten is om drie satellietlocaties op de zuidoever in te richten waar de zorg verleend wordt conform eisen: het Maasstad Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis en Albert Schweitzer Ziekenhuis. Ook naar deze locaties is een gynaecologisch oncoloog uit het Erasmus MC gedetacheerd. Heldere afspraken zijn gemaakt over de taken. Per januari 2015 is het aantal satellietlocaties terug gebracht naar drie perifere ziekenhuizen, om de volumenormen te kunnen behalen. 

Inmiddels is een oncologisch netwerk ontstaan van waaruit alle betrokken gynaecologen en gynaecologisch oncologen uit de perifere ziekenhuizen en het Erasmus MC nauw met elkaar samen werken. Structureel komt men bij elkaar om:

  • de zorg, afgesproken werkwijze en samenwerking te evalueren. Dit gebeurt aan de hand van een vast format dat door alle partijen ingevuld wordt. Waar nodig vindt vervolgens bijstelling plaats; 
  • na te gaan welke mogelijkheden er nog zijn om deze zorg nóg verder te verbeteren;
  • hun krachten te bundelen rondom zorg en wetenschappelijk onderzoek. 

Betrokkenen

Projectbureau BeterKeten: Marlise Schouten
Voorzitter: Dr. C.W.M. Wensveen, gynaecologisch oncoloog ErasmusMC 
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept