BeterKeten Call subsidieronde 4 - 2020


Opening subsidieaanvraag 1-9-2020 BeterKeten Call 4

Status: Open

Doelstelling

Het bestuur van stichting BeterKeten heeft opnieuw besloten om in 2021 drie nieuwe ‘BeterKeten-promotietrajecten’ te subsidiëren. In navolging op de drie eerder succesvolle subsidierondes in 2016, 2018 en 2019, waarbij totaal 8 subsidies zijn toegekend aan gezamenlijke promotietrajecten (zie https://www.beterketen.nl/projecten/).

Het bestuur van de stichting BeterKeten heeft de overtuiging dat gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek vanuit topklinische en academische ziekenhuizen samen méér waarde oplevert voor de kwaliteit van onderzoek en daarmee voor verdere innovatie van zorg. Hiermee geeft het bestuur van de BeterKeten een belangrijke stimulans aan gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek in de regio Rijnmond.

Documenten en Nieuws


   01-09-2020/ 27-10-2020    Voorindiening BeterKeten Call 4
   28-10-2020/ 09-11-2020  Interne selectie voor centrale indiening
   09-10-2020/  01-02-2021  Uitwerking centrale indiening
   25-11-2020   Masterclass LogFrame (verplicht) 
   01-02-2021    Deadline centrale indiening 
   18-02-2021   Bekendmaking subsidies 

Resultaten


Een aanvraag komt in aanmerking voor een BeterKeten-subsidie wanneer deze tegemoet komt aan de volgende criteria:

 • Het betreft promotiewaardig[1] onderzoek, binnen de gestelde termijn van drie jaar;
 • Het onderzoeksvoorstel heeft betrekking op het verbeteren van de kwaliteit of doelmatigheid van de (gezamenlijke) zorg en het inzichtelijk maken daarvan;
 • Bij voorkeur alle BeterKeten-ziekenhuizen participeren in het onderzoeksvoorstel;
 • Er dient sprake te zijn van goede, aantoonbare samenwerking tussen de indienende partijen;
 • Betrokkenheid van de hele keten van zorg in het onderzoeksvoorstel wordt gewaardeerd;
 • Er is sprake van een promotor vanuit het Erasmus MC en perifere copromotor, die samen verantwoordelijk zijn voor de aansturing van het promotietraject;
 • De promovendus wordt aangesteld in één van de perifere ziekenhuizen. De vacature wordt  bij voorkeur ingevuld door iemand die werkzaam is in één van de betrokken perifere ziekenhuizen;
 • Indiening voorselectie geschiedt m.b.v. het daarvoor ontwikkelde format (zie bijlage 1).
 • In geval van selectie voor centrale indiening volgen (per ingediend project) 2 tot 3 betrokkenen de Masterclass LogFrame op 25 november 2020 in het Erasmus MC, gegeven door Research Development Office.
 • Indiening centrale selectie geschiedt m.b.v. het format Logframe (zie bijlage II – toelichting tijdens Masterclass)
 • Overige subsidie voorwaarden zijn opgenomen in de “Algemene subsidie bepaling BeterKeten”.

[1] In geval van een traject van vier jaar, dient dit laatste jaar met andere (aantoonbare) gelden bekostigd te worden.

Aanpak


  1. Projectidee, indiening en voorselectie in de drie perifere ‘BeterKeten-ziekenhuizen’
  1 september tot 27 oktober 2020

Gedurende deze periode hebben (medische) professionals de gelegenheid om in Albert Schweitzer ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad ziekenhuis kansrijke voorstellen voor een ‘BeterKeten-promotietraject’ in te dienen. Het betreft een beknopt uitgewerkt onderzoeksvoorstel, nadere uitwerking volgt in de volgende fase.  De aanvraag dient afgestemd te zijn met de collegae in de eventueel andere betrokken ziekenhuizen bij het onderzoek, waaronder in ieder geval het Erasmus MC. Een voorselectiecommissie per ziekenhuis selecteert vervolgens maximaal 3 voorstellen die doorgaan naar de volgende fase in de procedure.

Aanvragen (volgens format 1, zie bijlage I) dienen per mail verzonden te worden aan wetenschapsbureau@franciscus.nl of wetenschap@asz.nl  of beterketenpromotie@maasstadziekenhuis.nl 

De drie perifere ziekenhuizen stellen hiervoor allen een interne voorselectiecommissie aan. De leden van deze commissie zijn onafhankelijk, niet betrokken bij één van de aanvragen en zijn in staat om de aanvragen goed te kunnen beoordelen. Deze commissie selecteert voor 9 november 2020 maximaal 3 voorstellen die doorgaan naar de volgende fase. 

2. Nadere uitwerking volgens format 2 
9 november 2020 tot 1 februari 2021 en masterclass Logframe 25 november 2020
De geselecteerde voorstellen worden door de indieners en in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen nader uitgewerkt. Voor de indiening dient gebruik gemaakt te worden van het format Logical Framework (format 2).
De aanvragers van de geselecteerde voorstellen worden uitgenodigd voor het volgen van de masterclass Logframe in het Erasmus MC op 25-11-2020. Het volgen van de masterclass is een voorwaarde voor het indienen bij de centrale commissie.
Centrale indiening: aanvragen dienen uiterlijk 1 februari voor 12:00 uur per mail verzonden te worden aan de BeterKeten: promotietrajecten@beterketen.nl. 

3. Centrale selectie
1 februari tot 18 februari 2020
Een selectiecommissie wordt samengesteld vanuit de vier BeterKeten-ziekenhuizen, waarvan de leden onafhankelijk zijn en niet betrokken zijn bij één van de aanvragen. Deze commissie handelt transparant en formuleert in de week van 12 februari hun advies aan het bestuur van de BeterKeten. Dit advies heeft betrekking op de selectie van drie aanvragen, waarvan er één primair ingediend is door het Albert Schweitzer ziekenhuis, er één primair ingediend is door het Franciscus Gasthuis & Vlietland en er één primair ingediend is door het Maasstad Ziekenhuis. Vervolgens kent het bestuur van de BeterKeten de drie subsidies toe. Indieners worden allen via een persoonlijke mail op 18 februari geïnformeerd over dit besluit.

Overig
Werkwijze promotietrajecten conform de geldende promotiereglementen van Erasmus Universiteit en Erasmus MC.
https://www.eur.nl/onderzoek/bureau-van-de-pedel/promotie/promotiereglement
https://stip.erasmusmc.nl/PhdCandidates/612 
Tijdspad Call 4

 

Betrokkenen
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept