BeterKeten Call 2019


Indiening BeterKeten promotietraject 2019-2021

Status: lopend

Doelstelling


Het bestuur van stichting BeterKeten heeft besloten om in 2019 drie nieuwe ‘BeterKeten-promotietrajecten’ te subsidiëren. Dit in navolging op de twee eerder succesvolle subsidierondes in 2016 en 2018, waarbij totaal 5 subsidies zijn toegekend aan vijf gezamenlijke promotietrajecten. Het bestuur van de stichting BeterKeten heeft de overtuiging dat gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek vanuit topklinische en academische ziekenhuizen samen méér waarde oplevert voor de kwaliteit van onderzoek en daarmee voor verdere innovatie van zorg. Hiermee geeft het bestuur van de BeterKeten een belangrijke stimulans aan gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek in de regio Rijnmond.

Documenten en Nieuws


Resultaten

Criteria voor subsidie BeterKeten-promotietraject

 • Een aanvraag komt in aanmerking voor een BeterKeten-subsidie wanneer deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
 •  Het betreft promotiewaardig[1] onderzoek, binnen de gestelde termijn van drie jaar;
 •  Het onderzoeksvoorstel heeft betrekking op het verbeteren van de kwaliteit of doelmatigheid van de (gezamenlijke) zorg en het inzichtelijk maken daarvan;
 •  Bij voorkeur alle BeterKeten-ziekenhuizen participeren in het onderzoeksvoorstel;
 •  Er dient sprake te zijn van goede, aantoonbare samenwerking tussen de indienende partijen;
 •  Betrokkenheid van de hele keten van zorg in het onderzoeksvoorstel wordt gewaardeerd;
 •  Er is sprake van een promotor vanuit het Erasmus MC en perifere copromotor, die samen verantwoordelijk zijn voor de aansturing van het promotietraject;
 •  De promovendus wordt aangesteld in één van de perifere ziekenhuizen. De vacature wordt  bij voorkeur ingevuld door iemand die werkzaam is in één van de betrokken perifere ziekenhuizen;
 •  Indiening voorselectie geschiedt m.b.v. het daarvoor ontwikkelde format (zie bijlage 1).
 •  In geval van selectie voor centrale indiening volgen (per aanvraag, minimaal) 2 tot 3 betrokkenen de Masterclass LogFrame op 24 mei 2019 in het Erasmus MC, gegeven door Research Development Office.
 •  Indiening centrale selectie geschiedt m.b.v. het format Logframe (zie bijlage II – toelichting tijdens Masterclass)
 •  Overige subsidie voorwaarden zijn opgenomen in de “subsidievoorwaarden Call BeterKeten”.

  [1] In geval van een traject van vier jaar, dient dit laatste jaar met andere (aantoonbare) gelden bekostigd te worden.

Aanpak

De procedure 2019:
1.     Voorselectie in de drie perifere ‘BeterKeten-ziekenhuizen’–  13 februari tot 5 april 2019
Gedurende deze periode hebben (medische) professionals de gelegenheid om in Albert Schweitzer ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad ziekenhuis kansrijke voorstellen voor een ‘BeterKeten-promotietraject’ in te dienen. Het betreft een beknopt uitgewerkt onderzoeksvoorstel, nadere uitwerking volgt in de volgende fase.  De aanvraag dient afgestemd te zijn met de collegae in de eventueel andere betrokken ziekenhuizen bij het onderzoek, waaronder in ieder geval het Erasmus MC. Een voorselectiecommissie per ziekenhuis selecteert vervolgens maximaal 3 voorstellen die door gaan naar de volgende fase in de procedure.
Aanvragen (volgens format I) dienen per mail verzonden te worden aan het hiervoor gecommuniceerde interne mailadres.

De drie perifere ziekenhuizen stellen hiervoor allen een interne voorselectiecommissie aan. De leden van deze commissie zijn onafhankelijk, niet betrokken bij één van de aanvragen en zijn in staat om de aanvragen goed te kunnen beoordelen. Deze commissie selecteert in de week van 8 april 2019 maximaal 3 voorstellen die doorgaan naar de volgende fase. 

2.    Nadere uitwerking - 15 april  tot 17 juni 2019 en masterclass Logframe 24 mei 2019
De geselecteerde voorstellen worden door de indieners en in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen nader uitgewerkt. Voor de indiening dient gebruik gemaakt te worden van het hiervoor format Logical Framework (format II).

De aanvragers van de geselecteerde voorstellen worden uitgenodigd voor het volgen van de masterclass Logframe in het Erasmus MC op 24 mei 2019. Het volgen van de masterclass is een voorwaarde voor het indienen bij de centrale commissie.

Aanvragen dienen uiterlijk 17 juni per mail verzonden te worden aan de BeterKeten: promotietrajecten@beterketen.nl. 

3.    Centrale selectie – tot 5 juli 2019
Een selectiecommissie wordt samengesteld vanuit de vier BeterKeten-ziekenhuizen, waarvan de leden onafhankelijk zijn en niet betrokken bij één van de aanvragen. Deze commissie handelt transparant en formuleert in de week van 2 juli hun advies aan het bestuur van de BeterKeten. Dit advies heeft betrekking op de selectie van drie aanvragen, waarvan er één primair ingediend is door het Albert Schweitzer ziekenhuis, er één primair ingediend is door het Franciscus Gasthuis & Vlietland en er één primair ingediend is door het Maasstad Ziekenhuis. Vervolgens kent het bestuur van de BeterKeten de drie subsidies toe. Indieners worden allen via een persoonlijke mail en voor 5 juli geïnformeerd over dit besluit.

Betrokkenen

Indiening van de voorselectie vindt plaats in Albert Schweitzer ziekenhuis, Franciscus Gasthuis of Maasstad ziekenhuis.
Op inhoud mogen alle zorginstellingen participeren in het promotieonderzoek.
© 2020 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept