Percutane Coronaire Interventie (PCI)


Naadloze zorg van diagnose tot nazorg

Status: Afgerond

Doelstelling

Een Percutane Coronaire Interventie (dotterbehandeling) wordt niet in elk ziekenhuis aangeboden. Daarom is voor cardiologische patiënten uit het Franciscus Gasthuis & Vlietland een gezamenlijk project opgezet met het Erasmus MC om dit gedeelde zorgpad voor de patiënt te verbeteren en te versnellen. Naadloze zorg van diagnose tot nazorg. Dit was het eerste BeterKeten project in de regio Rijnmond. Nadat bleek dat de resultaten succesvol waren, heeft het Erasmus MC het zorgpad uitgerold naar de andere omliggende ziekenhuizen.

 

Documenten en Nieuws


Documenten:
Procesbeschrijving interklinisch zorgpad PCI (januari 2014)
Patiëntenfolder PCI (mei 2012)
Interklinisch Patiënten Dossier (januari 2014)

Resultaten

  • Een eenduidig vastgelegde omschrijving van het gedeelde zorgproces, waardoor voor alle partijen duidelijk is wie, wat, wanneer doet en hoe. Er is eenduidigheid over de beste werkwijze.
  • Serviceafspraken over de wachttijd voor een dotterbehandeling in het Erasmus MC, waardoor het zorgproces verkort is en patiënten niet onnodig lang opgenomen hoeven te wachten op de verplaatsing naar het Erasmus MC voor deze behandeling. Kostbare ziekenhuiscapaciteiten worden door deze afspraken optimaal benut. 
  • De informatie aan patiënten is samen verbeterd. 
  • Er is één patiëntendossier gemaakt dat door beide partijen gebruikt wordt en waardoor de juiste informatie met elkaar gedeeld wordt. 
  • Een gezamenlijk patiënttevredenheidsonderzoek waardoor zicht gekregen wordt op de kwaliteit van zorg zoals ervaren door de patiënt en eventuele verbeterpunten.

Aanpak

Bij start van dit project is verkend welke kansen betrokken professionals zagen t.a.v. de verbetering van de gedeelde zorg. Resultaat was een gezamenlijk plan dat concrete meerwaarde oplevert voor alle partijen, waaronder de patiënt. Hierna is het gezamenlijke zorgpad ontworpen met alle betrokkenen waarbij ook afspraken gemaakt zijn over de noodzakelijke informatiestromen. Het vernieuwde proces is hierna in beide ziekenhuizen geïmplementeerd.

Tijdens het proces zijn specifieke verbeterpunten van het gezamenlijke zorgpad in kaart gebracht en geprioriteerd. Denk aan optimalisatie van aanvraagprocedure en de doorlooptijden en het verbeteren van de informatiestromen. Een concreet plan is gemaakt om met deze verbeterpunten aan de slag te gaan en de uitkomsten hiervan te meten. 

Na implementatie is de vernieuwde werkwijze geëvalueerd met alle betrokken partijen. Ook de patiënt werd bevraagd via een patiënttevredenheidsenquête. Aan de hand van deze evaluatie is het proces bijgesteld en zijn verbeterpunten geïmplementeerd. Tevens zijn afspraken gemaakt over de borging van de projectresultaten in beide ziekenhuizen. 

Nadat gebleken is dat de resultaten succesvol waren, heeft het Erasmus MC het zorgpad uitgerold naar de andere omliggende ziekenhuizen.

Betrokkenen

Projectbureau BeterKeten: Rianne Ruit
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept