Perinataal Centrum Rotterdam


de groei van een neonataal naar een perinataal centrum in Rotterdam

Status: gestart

Doelstelling


In 2013 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een Neonataal Centrum in Rotterdam. Dit Neonataal Centrum betreft een samenwerking tussen de neonatologie afdelingen van het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Maasstad Ziekenhuis. Inmiddels staat er een mooie samenwerking, waarbij er sprake is van goed op elkaar afgestemde, aansluitende en uitstekende gedeelde zorg aan neonaten en diens naasten. Daarbij wordt de beste zorg op de juiste plek geleverd.
Juist omdat de neonatologie niet los gezien kan worden van de perinatologie wordt vanuit het Neonataal Centrum een ontwikkeling ingezet tot het realiseren van een Perinataal Centrum Rotterdam. Dit perinataal centrum stelt zich tot doel maximale expertise en kennis in te zetten voor de beste, naadloze zorg voor (risico) zwangere vrouwen en pasgeborenen binnen de regio waarbij de beste zorg op de juiste plaats geleverd wordt. Bundeling van kennis en expertise levert daarbij niet alleen een meerwaarde op voor de kwaliteit maar ook voor de doelmatigheid van de zorg aan moeder en kind.

Eind 2017 zal het Perinataal Centrum Rotterdam gerealiseerd zijn, hierin werken alle betrokken disciplines uit de perifere ziekenhuizen en het academisch centrum optimaal samen rondom zorg en wetenschap.

 

Documenten en Nieuws

Resultaten


Vanuit de ambitie om te komen tot een Perinataal Centrum Rotterdam worden de volgende kansen gezien:
• Uniforme zorg aan moeder en kind
• Een structureel en gezamenlijk Perinataal overleg
• Door het maken van afspraken over verwijscriteria verdere realisatie van de beste perinatale zorg op de juiste plek 
• Inzicht in capaciteit
• Eén gezicht naar de buitenwereld
• Uitwisseling personeel
• Samenwerking rondom wetenschap
• Verkennen samenwerkingsmogelijkheden rondom opleiding en onderwijs

 

Aanpak


In het concretiseren van de  kansen die leiden tot het realiseren van de ambitie wordt eenzelfde projectstructuur gehanteerd als bij het Neonataal Centrum. Dit betekent dat de voorgang op het realiseren van de ambitie wordt gemonitord door een stuurgroep. Voor de uitwerking van de geformuleerde kansen worden werkgroepen samengesteld.
De ‘stuurgroep’ (bestaande uit vertegenwoordiging van de betrokken disciplines uit de verschillende ziekenhuizen) komt regelmatig samen om de voortgang van de werkgroepen te volgen en desgewenst mee te denken over inhoudelijke vraagstukken. 
De projectmatige realisatie van een Beter Keten project kent een onderverdeling in verschillende fasen.


De verkennende fase (1) heeft middels een tweetal bijeenkomsten vorm gekregen. Dit betekent dat de uitwerkingsfase (2) start. Er zijn 8 kansen geformuleerd die allen om een verdere uitwerking vragen. Per onderwerp zal een werkgroep zich hiervoor inzetten, hiervoor krijgt elke werkgroep een heldere opdrachtformulering van de stuurgroep. Iedere werkgroep heeft in ieder geval één stuurgroeplid aan zich gekoppeld, die tevens aanspreekpunt is voor zowel stuurgroep als de werkgroep zelf.  De uitwerking van de werkgroepen zal ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep. Deze leden zijn verantwoordelijk voor het informeren en consulteren van de eigen achterban. Na goedkeuring, volgt waar nodig de voorbereiding (waaronder opdrachtformulering) (3) die nodig is alvorens de plannen in de praktijk uitgevoerd/ gerealiseerd (4) kunnen worden. Hierna volgt de nazorg- (5) en evaluatiefase (6).

Betrokkenen


Dhr. J. Versendaal, Gynaecoloog, Maasstad Ziekenhuis
Dhr. M. Baartmans, Neonatoloog, Maasstad Ziekenhuis
Mw. H. Stas, Neonatoloog, Maasstad Ziekenhuis
Dhr. F. van der Made, Gynaecoloog, Franciscus
Mw. N. van Gemund, Gynaecoloog, Franciscus
Mw. V. Karsdorp, Gynaecoloog, Franciscus
Mw. A. Kamerbeek, Neonatoloog, Franciscus
Mw. A. Haringsma, Neonatoloog, Franciscus
Dhr. I. Reiss, Neonatoloog, Erasmus MC
Dhr. R. Kornelisse, Neonatoloog, Erasmus MC
Dhr. A. Eggink, Gynaecoloog, Erasmus MC
Dhr. P. van der Weegen, Zorgmanager, Maasstad Ziekenhuis
Dhr. W. Vreeman, bedrijfskundig manager, Franciscus
Mw. Y. Kant, Zorgmanager, Erasmus MC
Mw. M. van der Wal, adviseur patiëntenzorg, Erasmus MC

BeterKeten: Evelien Klokman 
© 2019 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept