Kindergeneeskunde MDL


Uitstekende MDL-zorg aan kinderen en adolescenten

Status: lopend

Doelstelling

De kinderartsen MDL van het Erasmus MC, het Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Albert Schweitzer Ziekenhuis hebben als doelstelling de samenwerking in de regio verder te versterken door het realiseren van een netwerk. In dit netwerk wordt nauw samengewerkt om de zorg voor kinderen en adolescenten met MDL-ziekten nog verder te verbeteren.

Documenten en Nieuws

Documenten:
* formulier multidisciplinair overleg (april 2016)

Artikel uit de resultatenkrant 2017:
* MDL Kindergeneeskunde 

Artikel in Magma:
* MAGMA Special Kinder MDL 2018

Resultaten

Er worden drie ziektebeelden tot de Inflamatory Bowel Diseases (IBD) gerekend; de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en IBD-ongeclassificeerd. Het zijn chronische darmonstekingen waarvan de ziekteactiviteit wisselt en zich niet laat voorspellen. Het stellen van de diagnose vindt plaats door middel van endoscopie en onder narcose of propofol sedatie.

Door in te zetten op de volgende onderdelen wordt de kwaliteit en doelmatigheid van MDL-zorg bij kinderen en adolescenten verbeterd:

De beste zorg op de juiste plek
Verwijscriteria
Niet-academische kinder-MDL zorg kan beter in een tweedelijns centrum plaats vinden. Verwijscriteria worden ontwikkeld voor zorg die in het academisch centrum plaats moet vinden en zorg die in een niet-academisch centrum door een kinderarts kan plaatsvinden. Op basis hiervan wordt beoordeeld in welk ziekenhuis diagnostiek, behandeling en controlebezoeken het beste plaats kunnen vinden.

MDL-zorg voor kinderen en adolescenten door kinder MDL-artsen
Aandoeningen zoals IBD bij kinderen en adolescenten kennen  vaak een ander, heftiger beloop dan bij volwassenen. Daarnaast is het bealngrijk ombij de diagnostiek en behandleing rekening te houden met de leeftijd van de kinderen. Om die reden willen de artsen voorkómen dat endoscopie en behandeling bij kinderen en adolescenten plaatsvindt door MDL artsen voor volwassenen.

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kinderen en adolescenten met IBD
Multidisciplinair spreekuur voor IBD-patiënten
Het inrichten van een multi-disciplinair spreekuur voor IBD-patiënten om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren door het invoeren van geprotocolleerde zorg en de aanwezigheid van eeen kinder-IBD verpleegkundige, psycholoog of dietist voor all IBD-patiënten te garanderen.

Gezamenlijke patiënten bespreking voor IBD-zorg
De artsen zien een meerwaarde om naast de al bestaande algemene wekelijkse patiëntenbespreking een gezamenlijke patiëntenbespreking te realiseren specifiek voor de zorg voor IBD-patiënten. Tijdens deze patiëntenbespreking wortd aandacht besteed aan de diagnose, behandelopties, verwijsindicatie en de mogelijkheid patiënten te includeren in onderzoek. Door patiënten met (mogelijk) IBD vroetijdig gezamenlijk te bespreken kan door benutting van beschikbare expertise en kennis het juiste behandelplan snel worden ingezet.

Inzichtelijk maken van vraag en aanbod van kinder MDL-zorg
De verwachting is dat de MDL zorg bij kinderen de komende tijd toe zal nemen; enerzijds door de ontwikkelingen in dit vakgebied, anderzijds door mogelijke verplaatsing van MDL zorg van de volwassenarts naar kinderarts. Door het uitvoeren van een regionale capaciteitsanalyse wordt inzichtelijk gemaakt of vraag- en aanbod van zorg voldoende op elkaar zijn afgestemd en patiënten snel behandeld kunnen worden.

Aanpak

Het specialisme Kindergeneeskunde van de vier ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de BeterKeten heeft in 2014 geparticipeerd in het project Partners voor Betere Zorg. In een drietal workshops is verkend in hoeverre het intensiveren van de samenwerking meerwaarde oplevert voor de kwaliteit en dolematigheid van zorg. Uit deze verkenning is een aantal concrete voorstellen gekomen (voor endocrinologie en infectieziekten). Daarnaast zagen de kinderartsen kansen voor een intensieve samenwerking voor een drietal onderwerpen waaronder het subspecialisme MDL.

Door een afvaardiging uit ieder ziekenhuis zijn de kansen voor samenwerking geconcretiseerd. De eerste overleggen om de geformuleerde ambities in de praktijk te brengen hebben in het najaar 2015 plaatsgevonden.

Betrokkenen

Bij dit project zijn alle ziekenhuizen uit de regio betrokken die beschikken over het specialisme Kinder-MDL. Naast onderstaande ziekenhuizen zijn tevens betrokken: het Amphia Ziekenhuis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Betrokkene projectbureau: Evelien Klokman
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept