AllergieNetwerk


Kwaliteit van zorg voor mensen met allergische klachten verbeteren

Status: lopend

Doelstelling

Een project waarbij een visie is ontwikkeld op de kwaliteit van zorg voor mensen met allergische klachten. Dit geldt voor zowel de zorg in het ziekenhuis als de zorg die in de eerste lijn door de huisarts geleverd wordt aan deze patiënten. Medisch specialisten (internist-allergologen, longartsen en KNO-artsen) hebben in samenwerking met een aantal huisartsen een ketenzorgpad ontwikkeld voor allergische patiënten met subcutabe immunotherapie (een of meerdere onderhuidse injecties). Voor de huisartsen in de regio wordt nascholing georganiseerd.

 

 

Documenten en NieuwsArtikel uit de Resultatenkrant 2017:
- Immunotherapie bij allergologie

Artikel uit Passie voor Innovatie FG&V 2018

Resultaten


  • In samenwerking met een aantal huisartsen en betrokken medisch specialisten is een ketenzorgpad ontwikkeld dat de stappen omschrijft van het zorgproces van de behandeling van allergische patiënten met subcutane immunotherapie. Dit ketenzorgpad levert een belangrijke bijdrage aan excellente kwaliteit van zorg die op de verschillende locaties op eenzelfde wijze verleend wordt. 
  • Een patiëntenfolder is ontwikkeld waardoor de patiënt op heldere en volledige wijze goed geïnformeerd wordt.
  • Regionaal protocollen zijn opgesteld, zoals voor het instellen van de patiënt op subcutane immunotherapie en voor de onderhoudsfase. Deze worden gebruikt in alle betrokken ziekenhuizen. 
  • Afspraken zijn gemaakt over de afname van twee vragenlijsten bij de patiënt, zoals over de CARAT vragenlijst. 
  • Afspraken zijn gemaakt over eventuele aanpassing van de dosering van de immunotherapie en de registratie van allergeen extracten. 
  • Een enquete is uitgezet onder patiënten waardoor zicht is gekregen op hun ervaringen aangaande deze zorg en de mogelijkheden die zij zien voor verbetering. 
  • Een nascholing aan huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. 

Aanpak

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met twee huisartsen. Als eerste is samen verkend wat de mogelijkheden zijn om de behandeling van patiënten met allergische klachten te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een ambitiedocument, waarna de geformuleerde ambities vervolgens projectmatig gerealiseerd zijn. Daarbij is, samen met zorgverzakeraar Zilveren Kruis, verkend in hoeverre verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de huisarts mogelijk is. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot realisatie van deze ambitie.

Betrokkenen

Twee huisartsen, vanuit Zorg op Noord en Zorg op Zuid. Internist-allergologen, longartsen en KNO-artsen uit onderstaande ziekenhuizen.
Projectbureau BeterKeten: Evelien Klokman.
© 2019 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept