MCN Mammacarcinoomzorg noordoever


Een Managed Clinical Network

Status: lopend

Doelstelling

Het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en IJsselland Ziekenhuis werken samen in het Managed Clinical Network (MCN) Mammacarcinoom Noordoever met als doel integrale, hoogwaardige patiëntenzorg volgens afgesproken protocollen te bieden.

De professionals hebben een ketenzorgpad ontwikkeld waarin de processtappen op elkaar zijn afgestemd. Afspraken over triage, samenwerking en consultatie, behandeling, nazorg, onderlinge communicatie, (terug)verwijzing, terugkoppelingen en onderlinge (digitale) gegevensuitwisseling zijn hier onderdeel van. Ook worden heldere afspraken gemaakt over de juiste zorg op de juiste plaats (echelonnering van zorg). Het toepassen van innovatie door onderzoek, de inzet op zichtbare kwaliteit en het houden van gezamenlijke patiëntenbespreking zijn onderdelen van de implementatie. Inzet is om dit netwerk te verbreden naar de verdere regio. 

Klik hier voor een informatiefilmpje over dit project.  

Documenten en Nieuws

Documenten:
* Poster bijeenkomst zorgverzekeraars 31 mei 2016


Artikel uit de Resultatenkrant:

* MCN Mammacarcinoomzorg

Resultaten

In het MCN Mammacarcinoom Noordoever wordt ingezet op:

Uniformiteit van zorg
Om ongewenste variatie in de zorg te minimaliseren, ontwikkelen de professionals een regionaal ketenzorgpad waarin de processtappen op elkaar zijn afgestemd. In dit zorgpad worden onder andere ook afspraken gemaakt over triage, verwijzing, samenwerking en consultatie, behandeling en nazorg. Afspraken over onderlinge communicatie, (terug)verwijzing, terugkoppelingen en onderlinge (digitale) gegevensuitwisseling zijn eveneens onderdeel van het ketenzorgpad.

Juiste zorg op juiste plaats
In het verlengde van de afspraken die worden vastgelegd in het ketenzorgpad wordt een echelonneringsmodel geformuleerd. Hierin worden heldere afspraken gemaakt over de juiste zorg op de juiste plaats. Uitgangspunt hierbij is concentratie waar nodig en spreiding waar mogelijk. 

Innovatie door gezamenlijk onderzoek
Om de beste zorg te leveren aan patiënten met mammacarcinoom, is een regionale onderzoeksagenda ontwikkeld. Hierdoor zijn deelnemende partijen continue op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en is de mogelijkheid ontstaan actief te participeren in wetenschappelijk onderzoek. Er wordt geparticipeerd in (internationaal) fundamenteel onderzoek en (internationaal) wetenschappelijke studies. Daarnaast worden continue afgepraken gemaakt over in welk ziekenhuis deze studies plaatsvinden.

Inzet op zichtbare kwaliteit
Binnen het MCN wordt een indicatorenset en normering vastgesteld (waarde gedreven zorg) waarop kwaliteit en doelmatigheid van de zorg wordt gemonitord. Door transparant indicatoren met elkaar te delen, worden de in het MCN participerende ziekenhuizen in staat gesteld kwaliteit van zorg continue te blijven verbeteren.

Gezamenlijke patiëntenbespreking
Een belangrijk onderdeel van de regionale samenwerking is het multidisciplinair overleg (MDO). Sinds 1 april 2015 wordt in dit overleg multidisciplinaire kennis en expertise uit de participerende ziekenhuizen, perifeer en academisch, gebundeld en gedeeld. Dit met als doel om met elkaar te bepalen wat de juiste behandeling is voor de patiënt op de juiste plaats.

Aanpak

In 2015 heeft een tweetal verkenningen plaats gevonden met de ziekenhuizen van de Noordoever. Hierin is bekeken welke kansen er worden gezien om de samenwerking te intensiveren en wat de meerwaarde hiervan is voor de patiënt. Deze verkenningen hebben geleid tot een gezamenlijk ambitiedocument. Om de ambitie te realiseren is een kerngroep geformeerd. De leden van deze kerngroep zijn verantwoordelijk voor het informeren van de achterban, waaronder collega's, oncologiecommissie en zorgmanagement. Kleinere werkgroepen houden zich sinds 2015 bezig met de globale ontwikkeling van uniformiteit van zorg in een ketenzorgpad, de oprichting van de gezamenlijke patiëntenbespreking en het inrichten van een regionale onderzoeksagenda.

2016 staat in het teken van het aanscherpen van het ketenzorgpad en de gezamenlijke patiënten bespreking en verdere implementatie in de praktijk. Daarnaast wordt ingezet op het realiseren van de overige geformuleerde resultaten; doorontwikkeling van de regionale onderzoeksagenda en zichtbare kwaliteit.

Betrokkenen

Specialisten (leden van de stuurgroep) van de deelnemende ziekenhuizen:
- Mevr. L Koppert, Erasmus MC
- Mevr. A. de Jager, Erasmus MC
- Mevr. M. Baaijens, Erasmus MC
- Mevr. G. Verduijn, Erasmus MC
- Dhr. R. Groenendijk, IJsselland Ziekenhuis
- Dhr. L. Kerkhofs, IJsselland Ziekenhuis
- Mevr. I. Mares, Franciscus Vlietland
- Mevr. Q. van Rossum, Franciscus Vlietland 
- Mevr. W. Vrijland, Franciscus Gasthuis
- Mevr. H. Zuetenhorst, Franciscus Gasthuis

Projectbureau BeterKeten: Evelien Klokman

 
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept