Endometriumcarcinoom


Regionale inzet voor zorgoptimalisatie

Status: afgerond

Doelstelling

Ontwikkeling van een regionaal zorgpad Endometriumcarcinoom (baarmoeder-slijmvlies-kanker) met als doel:

  • Verhoging van de kwaliteit en doelmatigheid van deze zorg in de regio Zuidwest-Nederland.
  • Uniforme en excellente zorg aan patiënten met endometriumcarcinoom in de regio.
  • Bundeling van kennis en expertise rondom deze zorg.
  • Voorkomen van overlap en hiaten in de zorg, heldere verwijslijnen creëeren.

Documenten en Nieuws

Documenten:
Zorgpad Endometriumcarcinoom (okt. 2014)

Nieuwsbericht:
* Meetbaar betere endometriumcarcinoomzorg (januari 2017)
Zorgpad Endometriumcarcinoom af

Resultaten

Het Zorgpad Endometriumcarcinoom bestaat uit de volgende documenten:

  • Medisch protocol met inhoudelijke afspraken
  • Zorgpad dat het organisatorische proces beschrijft
  • Stroomdiagram
  • Behandelwijzer
  • Verpleegkundig overdrachtsformulier

Ook zijn afspraken gemaakt over de locaties van specifieke behandelingen, zodat de patiënt de beste zorg op de beste plek krijgt. Het zijn dynamische documenten die bij verandering van inzichten of regelgeving worden aangepast. Het zorgpad vervangt de algemeen geldende richtlijnen van de NVOG, WOG en Oncoline niet, maar is op punten een aanscherping ervan. Het zorgpad en protocol zijn ontwikkeld vanuit deze richtlijnen en zoveel mogelijk ‘evidence based’. Echter de richtlijnen en evidence geven niet altijd uitsluitsel over wat de beste behandeling is in sommige - met name zeldzame - tumorsoorten. In deze gevallen is de literatuur kritisch beoordeeld om toch een goed behandelplan op te stellen.

Aanpak

Dit project is in zeer nauwe samenwerking met alle betrokken professionals uitgevoerd. Gekozen is voor een zeer resultaatgerichte aanpak, waarbij direct bij aanvang verbeterpunten inzichtelijk gemaakt en geprioriteerd zijn. Deze punten betreffen de verschillende fasen van zorg, waaronder: verwijzing, diagnostiek, behandeling, multidisciplinair overleg, follow-up, palliatieve zorg en de rol van de verpleegkundige in het proces.

Per onderdeel is een werkgroep aan de slag gegaan met de verbeterpunten. Onderbouwing vanuit de literatuur speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens een aantal regiobijeenkomsten is de voortgang besproken en zijn tussenresultaten gedeeld. Eind oktober 2014 is het zorgpad gepresenteerd aan, besproken met en omarmd door de gehele regio. 

Betrokkenen

Het regionale zorgpad is ontwikkeld door de werkgroep Gynaecologische tumoren van het IKNL (regio Zuidwest), onder leiding  van dr. H. van Beekhuizen (gynaecologisch oncoloog uit het Erasmus MC), drs. C. de Korf (IKNL) en Rianne Ruit (BeterKeten). In deze werkgroep is een brede afvaardiging van gynaecologen, oncologen, radiotherapeuten en verpleegkundigen uit de gehele regio Zuidwest Nederland vertegenwoordigd. 

Een jaar na implementatie is de endometriumzorg geëvalueerd, zie het persbericht hierover. De zorg aan patiënten met endometriumcarcinoom is onderdeel van het 'Managed Clinical Network Gynaecologische Oncologie' in Zuidwest Nederland.
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept