Kinderreuma project gestart


Ambities kinderreumatologie positief ontvangen door BeterKeten bestuurders

Begin oktober hebben Dr. Sylvia Kamphuis (Erasmus MC) en Drs. Patricia Maclean (Maasstad Ziekenhuis) in het bestuurlijk overleg BeterKeten hun ambities gepresenteerd. De kinderarts-reumatoloog en reumatoloog willen samen met hun collega’s de zorg voor kinderen met klachten van het bewegingsapparaat in de regio groot Rijnmond verbeteren. De ambitie is:

Kinderen en jongeren < 24 jaar met klachten van het bewegingsapparaat in de regio Groot-Rijnmond krijgen de beste zorg op de juiste plaats. De beste zorg is zorg die patiëntgericht, kwalitatief hoogwaardig en doelmatig is. Het is zorg die naadloos op elkaar aansluit tussen de echelons en waardevol voor de patiënt is.

Gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan de innovatie van de zorg en het vakgebied.
Na ontvangst van het ambitiedocument en de enthousiaste toelichting hierop in de vorm van een presentatie door Sylvia en Patricia, heeft het bestuur van BeterKeten besloten dat verdere realisatie van de ambities meerwaarde heeft voor de patiëntenzorg binnen de regio en dat ondersteuning van het projectbureau kan worden ingezet voor de volgende fases.

Eerder werd in dit kader al subsidie toegekend voor de BRAVOO! studie. Het besluit van het bestuur en de toekenning van de onderzoeksgelden, tonen het vertrouwen in het realiseren van deze mooie ambitie.

Doelen
Momenteel verwijzen huisartsen deze patiënten in het algemeen naar de kinderarts of orthopeed van het regionale ziekenhuis. Indien er gedacht wordt aan een reumatische ziekte worden deze kinderen vervolgens doorverwezen naar de afdeling kinderreumatologie van het academische centrum.

Een groot deel van de kinderen die worden verwezen naar het academische centrum heeft echter geen onderliggende reumatische ziekte. Deze kinderen hoeven niet in het academisch ziekenhuis gezien en behandeld te worden, maar zijn veel beter op hun plek in een regionaal ziekenhuis. Reumatische ziekte op de kinderleeftijd is zeldzaam. Daardoor worden symptomen veelal niet herkend, waardoor veel patiënten onnodig verwezen worden naar het academische centrum.

Door het bundelen van de krachten van afdelingen kinderreumatologie/reumatologie in het Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus MC en de afdelingen kindergeneeskunde/reumatologie in de STZ-ziekenhuizen binnen de regio Groot-Rijnmond (Maasstadziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Albert Schweitzer ziekenhuis) kan ervoor gezorgd worden dat de gewenste expertise wel aanwezig is in het regionale centrum. Hiermee wordt enerzijds onnodige verwijzing naar het academische centrum voorkomen en anderzijds faciliteert deze expertise het gezamenlijk behandelen van kinderen met een reumatische ziekte door het regionale en academische centrum.
Hiermee wordt de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep naar een hoger plan getild. 

Van pilot naar flexibele netwerkzorg
In 2015 hebben Dr. Xandra van den Tweel, kinderarts en Drs. Patricia Maclean, reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis, in samenwerking met Dr. Sylvia Kamphuis en Dr. Philomine van Pelt (afdeling kinderreumatologie van het Erasmus MC), een polikliniek opgezet voor kinderen met klachten van het bewegingsapparaat. Hier vindt optimale triage plaats ten aanzien van ‘de juiste zorg op de juiste plek’: alleen die kinderen worden doorverwezen waarvan de verdenking op een reumatische ziekte hoog is. Om te waarborgen dat er hoge kwaliteit van zorg geleverd wordt, is er over en weer laagdrempelig telefonisch contact en een structureel gezamenlijk patiënten-overleg in het Erasmus MC. Zowel dr. van den Tweel als drs. Maclean lopen enkele malen  per jaar een kinderreumatologisch spreekuur mee in het Erasmus MC. Momenteel wordt gewerkt aan het vastleggen van alle gemaakte afspraken. Het ‘shared care model’ dat in ontwikkeling is bij de NVKR hierbij als uitgangspunt genomen.
Na screening in het regionale centrum vindt in geval van een niet-reumatische ziekte vervolgbehandeling plaats in het regionale ziekenhuis, zo nodig volgt verwijzing naar een andere medisch specialist (veelal orthopeed of revalidatiearts) in het regionale ziekenhuis.
In geval van een reumatische ziekte hangt het van de aandoening en de leeftijd van het kind af, waar de zorg en de behandeling plaatsvindt: dit kan in het academische centrum zijn of het kan een gezamenlijke behandeling door beide ziekenhuizen betreffen. 
Momenteel zijn de betrokken ziekenhuizen het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis (de ‘pilot’). Op korte termijn wordt in overleg met de collegae in het Franciscus Gasthuis & Vlietland en Albert Schweitzer ziekenhuis verkent hoe en op welk moment uitbreiding naar deze ziekenhuizen plaats kan vinden.

© 2020 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept