Wereld Prematuren Dag;


aandacht voor te vroeg geboren baby's

Eén op de tien baby’s wordt te vroeg (prematuur) geboren. Dit zijn jaarlijks meer dan 15.000 te vroeg geboren baby’s in Nederland. 
In de regio Rotterdam Rijnmond ondersteunt de Stichting BeterKeten zorgprofessionals van de neonatologie- en gynaecologie en verloskunde afdelingen van het Erasmus MC - Sophia, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis. Onstaan vanuit het Neonataal Centrum vormen zij gezamenlijk het Perinataal Centrum. Deze zorgprofessionals hebben de ambitie samen de best mogelijke zorg op de juiste plek voor zwangeren en neonaten te bieden. Gestart in 2013  met het opstellen van eenduidige verwijs- en werkafspraken om meer helderheid te krijgen voor ouders en zorgverleners. Dit heeft geresulteerd in een ketenzorgpad waarin het meest kwetsbare proces binnen het Perinataal Centrum, de overplaatsing van een te vroeg geboren kind van de Intensive Care naar een Post-IC/HC, tot in de kleinste details is beschreven. 

Met de leden van het Zorgpadenoverleg Rijnmond Noordoever, een overleg tussen kraamverzorgenden, verloskundigen, klinisch verloskundigen en gynaecologen, wordt gewerkt aan een zorgpad dreigende vroeggeboorte. In dit zorgpad worden afspraken gemaakt over welke zorg op welk moment aan zwangeren met een dreigende vroeggeboorte wordt geboden. 
Twee mooie regionale initiatieven van zorgprofessionals om juist ook de baby's die te vroeg geboren worden te omringen met de best mogelijke zorg.

Lees meer over het project.

© 2020 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept