Optimalisatie verpleegkundige IBD Zorg


Donderdag 19 januari j.l. vond een eerste en unieke ontmoeting plaats tussen IBD verpleegkundigen, IBD verpleegkundig specialisten en Physician Assistants (PA) uit ziekenhuizen in regio zuidwest-Nederland. In aansluiting op het initiatief 'IBD Zorg', willen deze professionals hun kennis en krachten regionaal bundelen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Maag-Darm-Leverartsen die bij deze zorg betrokken zijn. 

In het samenwerkingsverband 'IBD Zorg' werken specialisten uit het Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis& Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en IJsselland ziekenhuis met elkaar samen om uitstekende zorg te leveren aan patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Samen zetten zij zich in om deze zorg in de regio op een nóg hoger niveau te tillen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van regionaal beleid, door het bespreken van complexe casuïstieken, door het ontwikkelen en meten van indicatoren die een belangrijk signaal geven over de kwaliteit van zorg en door in te zetten op samenwerking rondom wetenschappelijk onderzoek.  

De IBD verpleegkundig(en) specialisten en PA zijn in aansluiting op dit initiatief bijeen gekomen. Conclusie van deze bespreking: ze omarmen de ambitie en werken graag mee aan de verdere realisatie hiervan. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de regionale casuïstiekbespreking en door aan te sluiten op het initiatief van meetbare zorg. Zo zijn ze voornemens om de vier ontwikkelde indicataroren aan te vullen met 1 à 2 indicatoren die betrekking hebben op de verpleegkundige zorg. En zullen ze de uitkomsten van de IBD-meetweek analyseren, waarbij nagegaan wordt welke verbeterpunten er zijn ten aanzien van de verpleegkundige IBD zorg. Goede voorbeelden zullen daarbij gedeeld worden. 

De IBD verpleegkund(en), - specialisten en PA spelen een belangrijke rol in de informatievoorziening aan en (medische) behandeling van patiënten. De ontwikkelde website www.ibd-zorg.nl kan hierbij als hulpmiddel ingezet worden. Inzet is om deze website regelmatig bij patiënten onder de aandacht te brengen.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept