Meetbaar betere endometriumcarcinoomzorg


Regionaal zorgpad draagt bij aan betere zorg!

Op 19 januari vond een goed bezochte regionale bijeenkomst ‘Gynaecologische tumoren’ plaats. Onder leiding van dr. H.J. van Beekhuizen, gynaecologisch oncoloog in het Erasmus MC, werd het regionale zorgpad Endometriumcarcinoom en bijbehorend medisch protocol geëvalueerd. Dit gebeurde aan de hand van een regionale benchmarkrapportage die werd gepresenteerd door drs. M. Timmermans  van het IKNL. En door bespreking van de uitkomsten van een regionale enquête onder professionals. 

In de gepresenteerde regiorapportage werden de Nederlandse Kankerregistratie-data over de endometriumcarcinoomzorg van alle ziekenhuizen in de regio over 2010 tot 2014 (situatie voor het regionale zorgpad) vergeleken met 2015 (situatie na implementatie van het zorgpad). Zo werden bijvoorbeeld gegevens over de doorlooptijd, stadiumverdeling, locatie van de chirurgische behandeling en de radiotherapeutische behandeling gepresenteerd.
De regionale gemiddelden zijn zeer vergelijkbaar met de landelijke. Kijkend naar de regiorapportage, is de conclusie dat de endometriumcarcinoomzorg in de regio zuidwest-Nederland goed is. Het regionale zorgpad met het medisch protocol, en de hiermee ingezette samenwerking, heeft zichtbaar bijgedragen aan nóg betere zorg. Zo laten de cijfers zien dat centralisatie van de complexe endometriumcarcinoomzorg ingezet is. En nagenoeg alle patiënten hebben, in de eigen regio, de radiotherapeutische behandeling gekregen die benodigd was. Deze uitkomsten bevestigen de waarde van de ingezette samenwerking.

Uit de regionale enquête blijkt dat het ontwikkelde zorgpad en medisch protocol door het merendeel van de professionals regelmatig gebruikt wordt. Beiden zijn beschikbaar op www.oncoline.nl.  De kwaliteit en de toepasbaarheid van deze documenten wordt door meer dan 75% als goed gewaardeerd. De gemaakte afspraken over het verwijsbeleid vindt het merendeel goed. Het gebruik van het stroomschema en regionaal overdrachtdocument verdient nog aandacht. 

Al met al blijkt dat de regionale inzet om de endometriumcarcinoomzorg te verbeteren tot goed resultaat heeft geleid. In de aankomende jaren wordt het behouden van dit goede resultaat gemonitord. Ook wordt ingezet op het up-to-date houden van het medisch protocol. Hiermee krijgt de ingezette samenwerking een vervolg.

© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept