SchildklierNetwerk


Regionale samenwerking rondom zorg en onderzoek

Status: lopend
Website: www.schildkliernetwerk.nl

Doelstelling

Dokters van acht verschillende medische specialismen, uit zeven ziekenhuizen spannen zich samen in om voortreffelijke, uniforme en efficiënte zorg aan patiënten met schildklierziekten te bieden. Multidisciplinaire kundigheid rondom zorg én wetenschap worden met elkaar gedeeld, onder andere tijdens een tweewekelijks MDO. Ook is een regionaal zorgpad ontwikkeld, als basis voor het professioneel handelen in de deelnemende ziekenhuizen. 


Kijk hier naar de informatiefilm over het SchildklierNetwerk.

Documenten en Nieuws

Documenten:

Persberichten:


Artikel uit de Resultatenkrant 2017:

* Schildklier Netwerk

Resultaten

Multidisciplinaire en ziekenhuisoverstijgende samenwerking vanuit het SchildklierNetwerk waarin kennis en kunde gedeeld worden. Belangrijke onderdelen van dit netwerk zijn:

  • Een regionaal zorgpad waardoor de schildklierzorg in alle ziekenhuizen uniform en excellent is.
  • Een multidisciplinair en ziekenhuisoverstijgend overleg waarin per patiënt het gewenste behandelbeleid bepaald wordt.
  • Een goed geïnformeerde patient via de gezamenlijke website www.schildkliernetwerk.nl.
  • Wetenschappelijke samenwerking met behulp van een Wetenschapsraad en inzet van een gezamenlijke promovendi. 

Aanpak

In juli 2014 is dit project gestart met een aantal oriënterende gesprekken tussen betrokkenen van het Schildkliercentrum Rotterdam (Erasmus MC), het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het IJsselland Ziekenhuis. Iedereen zag meerwaarde in onderlinge samenwerking rondom de schildklierzorg en de ziekenhuizen op de zuidelijke oever van Rotterdam-Rijnmond werden uitgenodigd om deze verkenning mee te doen. In januari 2015 zijn gezamenlijke doelen gedefinieerd, waarna diverse werkgroepen van start gegaan zijn met de uitwerking van de samenwerkingsonderdelen:

  • Uniforme protocollen en zorgpaden
  • Multidisciplinair overleg
  • Wetenschappelijke samenwerking
  • Samenwerkingsstructuur en website
  • Eventuele concentratie van de chirurgische zorg

Hierna is een uitgewerkt plan gepresenteerd aan en besproken met alle betrokkenen en ook gedeeld met diverse zorgverzekeraars. In januari 2016 is gestart met het multidisciplinair Schildklieroverleg. Op 18 april is de daadwerkelijke start van het SchildklierNetwerk bekrachtigd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en gevierd met alle betrokkenen.

Betrokkenen

Trekkers:
Dhr. R. Peeters (Erasmus MC)
Dhr. M. Castro Cabezas (Franciscus Gasthuis & Vlietland)
Dhr. L. Schelfhout (Maasstad Ziekenhuis)

Projectbureau BeterKeten:
Rianne Ruit
© 2017 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept